KOVIEN TIETEIDEN ETÄKESÄLUKIO

Korpilahti
4.–15.7.2022

Koronavirustiedote

ETÄOPETUS
Kesälukio järjestetään etäopetuksena vuonna 2022.

Lue, kuinka pandemia vaikuttaa kesälukioihin.

 

KOHDERYHMÄ
Lukiolaiset, lukioon siirtyvät, ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvat, aikuisopiskelijat ja jatko-opintoihin siirtyvät

KESÄLUKIOON HAKEMINEN
Ilmoittautuminen Alkio-opiston hakulomakkeella 30.5. mennessä. HUOM! Avoimia paikkoja voi tämän jälkeenkin tiedustella: kirsi.hintsanen@alkio.fip. 040 714 3459.

REHTORI
FM Kirsi Hintsanen

JÄRJESTÄJÄ
Alkio-opisto

LISÄTIETOJA
Kirsi Hintsanen
kirsi.hintsanen@alkio.fi
p. 040 714 3459

Koulutussihteeri Seija Solonen
seija.solonen@alkio.fi
p. 040 714 3449

Lisätietoa Alkio-opiston sivuilla.

OSALLISTUMISMAKSU (lue lisää osallistumismaksusta)
169 €/1 kurssi
271 €/2 kurssia
(sis. opetus, lasku- ja tehtäväpajat, ohjaus, oheisohjelma, Abitti-kurssi)

Hae apurahaa osallistumismaksuun.

Peruutusehdot:
1.6.2022 mennessä maksutta,
2.6.–20.6.2022 peritään puolet kurssimaksusta,
20.6.2022 jälkeen veloitetaan koko kurssimaksu.
Lääkärintodistuksella peruutus on mahdollista maksutta.

Huom! Kurssi järjestetään, mikäli siinä on vähintään 10 osallistujaa.

Mitä hyödyllistä ja mukavaa kesällä voisi tehdä?

No, voi vaikka osallistua kesälukioon! Kovien tieteiden kesälukiossa opiskelet tehokkaasti lukiokursseja ja -moduuleja tai kertaat jo oppimaasi ammattitaitoisten ja mukavien opettajien kanssa.

Kesälukio toteutetaan lukujärjestyksen mukaan etänä verkkoympäristössä, missä opettajat ja opiskelijat kohtaavat reaaliaikaisesti oppitunneilla ja harjoitustöiden parissa. Saat siis sekä opetusta että harjoitustehtävien ja laskupajojen ohjausta ja voit pyytää itsellesi haastaviin tehtäviin apua opettajalta.

Kovien tieteiden kesälukion järjestää Alkio-opisto, joka on tunnettu laadukkaasta opetuksestaan ja yksilöllisestä ohjauksestaan.

Kesälukiossa on tarjolla opetusta biologiasta, fysiikasta, kemiasta ja matematiikasta. Lisäksi voit osallistua Abitti-kurssille, johon kuuluu videoita ja tehtäviä teemakohtaisesti (matematiikka, fysiikka, kemia). Abitti-kurssi toteutetaan verkkokurssina ja se suositellaan suoritettavaksi ennen kesälukiota.

Opetus

Lukion pakollisten ja syventävien kurssien/opintojaksojen laajuus on 38 tuntia. Opintoihin sisältyy oppitunteja, tehtävä- ja laskupajoja, ohjausta ja kotitehtäviä. Kaikkien kurssien toteutumisen edellytyksenä on 10 opiskelijan minimiosallistujamäärä.

Sovi valitsemiesi kurssien hyväksilukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa.

Valitse 1–2 kurssia, korkeintaan yksi kummastakin ryhmästä. Merkintä v kurssikoodin alussa tarkoittaa vuoden 2015 opetussuunnitelman mukaista kurssia. Moduulikoodi (ilman v:tä) kertoo vastaavuudesta uudessa opetussuunnitelmassa.

  • Ryhmä 1 (A): vBIabi, vFYabi, vKE5 (KE6)
  • Ryhmä 2 (B): vFY7 (FY8), vKEabi, vMAAabi/vMABabi

Katso kesälukion alustava lukujärjestys Alkio-opiston kesälukiosivulta.

BIOLOGIA 

Biologian kertaus (vBIabi)
Tavoite: Tiedollisina tavoitteena on lisätä ymmärrystä keskeisistä biologian teorioista ja muodostaa selkeä kokonaiskuva biologiasta sekä ymmärtää eri kurssien sisältöjen keskinäiset yhteydet sekä soveltaa näitä tietoja. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa oma osaamisen taso, jotta kurssin jälkeen tietää, mitä valmistautumista vielä tarvitsee ja miten kannattaa valmistautua kirjoituksiin.
Sisältö: Kurssilla kerrataan lukion oppimäärän keskeisiä teorioita ja harjoitellaan vastaustekniikkaa esimerkiksi tekemällä vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä. Näiden avulla kehität ohjatusti tiedollisia ja taidollisia valmiuksiasi ylioppilaskirjoituksiin tai jatko-opintoihin. Kurssilla harjoitellaan myös digitaalisten järjestelmien käyttöä. Parhaan hyödyn kertauskurssista saatkin, jos olet jo suorittanut kaikki biologian kurssit.

FYSIIKKA

Aine ja säteily (kurssi vFY7 tai moduuli FY8) – KURSSI PERUTTU
Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija hahmottaa fysiikan kehitystä klassisesta fysiikasta moderniin ja ymmärtää fysiikkaa luonnontieteenä. Ydinreaktioiden tutkimisen perusteella opiskelija osaa vastata ydinvoimaloita ja säteilyturvallisuutta koskeviin keskusteluihin.
Sisältö. Kurssilla käydään läpi fysiikan kehitystä ja historiaa, kuten elektronin löytymistä ja atomimallien rakentumista. Atomista jatkamme modernin fysiikan maailmaan, jossa tutustutaan energian ja säteilyn kvantittumiseen, aaltohiukkasdualismiin, ydinreaktioihin ja ydinenergiaan. Näihin teemoihin liittyvät oleellisesti radioaktiivisuus, hajoamislaki, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö esim. ydinvoimaloissa ja lääketieteessä.
Opettaja: Teemu Säynäjäkangas

Kertaus (vFYabi)
Tavoite: Oppia lukiofysiikan vaativia matemaattisia laskutaitoja, tulosten graafista esittämistä niin paperilla kuin sähköisessä koejärjestelmässä sekä ongelmanratkaisukykyä arkipäivän fysikaalisiin tilanteisiin.
Sisältö: Kurssilla kerrataan ja syvennetään ymmärrystä klassisen fysiikan alueella eli mekaniikassa sekä lämpö- ja aalto-opissa. Kokoamme yhteen lukiofysiikan kurssien vFY1, vFY2, vFY4 ja vFY5 (vastaa uuden opetussuunnitelman moduuleja FY1–FY5) sisällön käyttäen digitaalisia menetelmiä ja simulaatioita ilmiöiden havainnollistamisessa ja samalla harjoittelemme ylioppilaskokeen vastaustekniikkaa. Kurssi on suunnattu ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville, lukiofysiikan loppupään kursseja aloittavalle sekä luonnontieteellisille aloille opiskelemaan aikoville.
Opettaja: Teemu Säynäjäkangas

KEMIA

Reaktiot ja tasapaino (kurssi vKE5 tai moduuli KE6) – KURSSI PERUTTU
Tavoite: Oppia käyttämään laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä.
Sisältö: Perehdymme kemialliseen tasapainoon yleisesti, sekä sen merkittävään erityistapaukseen: happamuuteen. Tämä on yksi lukion laskupainotteisista kemian kursseista, ja se näkyy kurssin ohjelmassa laskujen vahvana painotuksena. Lisäksi opiskelija voi halutessaan opetella ja/tai kerrata kemian YO-tehtävissä tarvittavien Abitti-ohjelmistojen käyttöä erillisen Abitti-kurssin avulla (GeoGebra happamuuslaskujen tukena ja LibreOffice-ohjelmisto kemiavastausten laadinnassa).
Oppikirjat: Suositus käyttää ohessa Mooli 5 -kirjaa (ei pakollinen). Myös opettajan oma materiaali.
Opettaja: Susanna Tolsa

Kertaus (vKEabi)
Tavoite: Oppia, ymmärtää ja sisäistää kemian lukiokurssien 1–5 sisältöjä siten, että ymmärtämää kemiaa sekä sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa. Konkreettisena tavoitteena on saada nostettua kemian osaamisen taso jatkokoulutuksen ja/tai YO-kokeen vaatimalle tasolle. Lisäksi opiskelija voi halutessaan opetella ja/tai kerrata kemian YO-tehtävissä tarvittavien Abitti-ohjelmistojen käyttöä erillisen Abitti-kurssin avulla.
Sisältö: Lukiokurssien 1–5 kaikki OPS:ssa esiintyvät sisällöt tiivistetysti: aineen rakenne, jaksollinen järjestelmä, elektronirakenne, sidokset, ainemäärä, konsentraatio, liuoslaskut, stoikiometria, kaasulaskut, orgaanisen kemian yhdisteet ja niiden reaktiot, isomeria, metallien kemia (hapettuminen ja pelkistyminen), sähkökemia, kemiallinen tasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, happo-emäsreaktiot ja titrauskäyrät.
Opettaja: Susanna Tolsa

MATEMATIIKKA, PITKÄ (+ LYHYT)

Kertaus (vMAAabi + vMABabi)
Pitkän matematiikan kertaus. Tälle kurssille voit tulla kertaamaan myös lyhyen matematiikan sisältöjä. Ilmoittaudu MABabi-kurssille hakulomakkeessa. Opetus tapahtuu yhdessä pitkän matematiikan kanssa, mutta tehtävät on eriytetty.
Tavoite: Kerrata ylioppilaskirjoitusten keskeisimpiä matematiikan sisältöjä ja kokonaisuuksia. Sisäistää sähköisen YO-koejärjestelmän vastaustekniikka matematiikan osalta.
Sisältö: Kurssilla laskemme vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä sekä perehdymme sähköisen ylioppilaskokeen rakenteeseen ja tehtävätyyppeihin. Tehtävien teon lomassa tutustumme myös digitaalisiin apuvälineisiin kuten GeoGebra-sovellukseen.
Opettaja: Petri Kymäläinen

+ ABITTI-KURSSI

Tällä kurssilla voit tutustua Abitin ja sen ohjelmien käyttöön harjoitustehtäviä tekemällä ja vastauksia laatimalla. Kurssin ohjevideoiden ja tehtävien avulla voit perehtyä matematiikan, fysiikan ja/tai kemian osalta sähköisen ylioppilaskokeen vastaustekniikkaan; saat itse valita, kuinka suuren osan kurssista suoritat.

Tämä kurssi kannattaa suorittaa kesäkuun aikana ennen kesälukion aloitusta, jotta saat kesälukion kursseista ja laskupajoista parhaan mahdollisen hyödyn irti. Tällöin ei kesälukiokurssien aikana tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa Abitti-ohjelmien haltuun ottamiseen. Kurssi on laajudeltaan lukiokurssia suppeampi.

Kurssi on tarkoitettu Kovien tieteiden kesälukiolaisille, eikä sitä voi valita ainoana kurssina.

Muu ohjelma

Opetuksen ohella kesälukion ohjelmaan kuuluu laskupajoja, ohjausta ja muuta etätoimintaa. Oheisohjelma kuuluu kurssimaksuun.

Opiskelu kesälukiossa oli tiivistä, mutta tehokasta. Lyhyessä ajassa ehdittiin käydä paljon asiaa ja monta lukion kurssia sai opiskeltua jo etukäteen. Voisin ehdottomasti suositella kesälukiota kenelle tahansa, joka haluaa hyödyntää kesäloman ylimääräisenä tilaisuutena opiskella!

Hilma, Kovien tieteiden kesälukio 2020 (etäopetus)

 

Antoisinta oli ehdottomasti uusiin ihmisiin tutustuminen. Sain käytyä kesälukiossa kemian 5. kurssin ennen syksyn kirjoituksia ja sain kerrattua hieman pitkän matikan ja fysiikan kursseja, joka helpottaa minua tulevana abivuonnani.

Kovien tieteiden kesälukiolainen 2019

 

Kesälukiossa sain kerrattua yo-kirjoituksiin ja korotettua arvosanoja. Vapaa-aikaa vietettiin kesälukiokaverien kanssa, joten meistä tuli tosi tiivis porukka ja lyhyessäkin ajassa ehti muodostua hyviä kaverisuhteita. Pelasimme, uimme ja kävimme yhteisillä retkillä. Opiskelukin oli aika rentoa ja kesälukioajalta jäi paljon kivoja muistoja.

Roosa, Kovien tieteiden kesälukio 2018