Täällä voit vastata kesän 2019 kesälukioiden palautekyselyyn.

Här kan du svara på feedbackenkäten för sommargymnasier 2019.

You can answer to the feedback survey for summer high schools of 2019 here.